Od 03.06.2019 je počela obveza upisa stvarnih vlasnika u Registar stvarnih vlasnika.

Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma je propisana obveza ustroja Registra stvarnih vlasnika. Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika obavljenom u Narodnim Novinama 53/2019 propisuje se obveza popunjavanja Registra najkasnije do 31. prosinca 2019. Novoosnovani pravni subjekti imaju obavezu popunjavanja Registra u roku od 30 dana od osnivanja. U istom roku se moraju i ažurirati prethodno upisani podaci.

Stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem (NN 108/2017 čl. 4)

Pokazatelj izravnoga vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi je vlasništvo nad preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica.

Pokazatelj neizravnoga vlasništva je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25 % poslovnih udjela ili 25 % plus jedna dionica u stranci.

Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik stranke te u slučaju kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom stranke smatra se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovodnog tijela

Obveznici upisa podataka u Registar su: trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacija i ustanova kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač (ZSPNFT čl. 32). Ustanova kojoj je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač, nije dužna upisati u Registar podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) (Pravilnik čl.4. st.4)

Članak 4. (Pravilnik)
(1) Podatci o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) društva s ograničenom odgovornošću, jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, komanditnog društva, javnog trgovačkog društva, gospodarskog interesnog udruženja, podružnice stranog trgovačkog društva i ustanove obuhvaćaju sljedeće podatke:
1. OIB fizičke osobe
2. ime i prezime
3. dan, mjesec i godinu rođenja
4. državu prebivališta
5. državljanstvo (državljanstva)
6. prirodu stvarnoga vlasništva
7. opseg stvarnoga vlasništva.
(2) Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.
(3) Sukladno članku 28. stavku 4. Zakona, ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) iz članka 28. stavka 1. Zakona, stvarnim vlasnikom ustanove može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje.

Člankom 5 Pravilnika propisani su podaci za upis dioničkog društva. Podaci su u pravilu isti kao i članku 4. Iznimno, dioničko društvo nije dužno upisati podatke iz članka 5. ako je to dioničko društvo trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili u trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji, koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

Za vođenje Registra i provjeru podataka je zadužena FINA. Pravni subjekt ili upravitelj trusta dužan je upisati u Registar odgovarajuće podatke na jedan od sljedećih načina:
1. korištenjem web aplikacije uz certifikat ili
2. preko poslovnice Agencije korištenjem Obrasca iz članka 17. Pravilnika
Pravni subjekt ili upravitelj trusta može ovlastiti opunomoćenika da upiše podatke u Registar korištenjem web aplikacije uz certifikat ili preko poslovnice FINE.

Članak 13. (pravilnik)
(1) Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može izvršiti upis podataka u Registar i preko poslovnice Agencije, predajom popunjenog i potpisanog obrasca propisanog člankom 17. ovoga Pravilnika u poslovnici Agencije.
(2) Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar dužna je uz obrazac u fizičkom obliku priložiti:
1. presliku službenog osobnog dokumenta
2. punomoć ako osoba predaje obrazac u poslovnici Agencije u svojstvu opunomoćenika
3. grafički prikaz vlasničke strukture ako je u obrascu označeno da pravni subjekt ili trust ima složenu vlasničku strukturu, a u obrascu nije upisana napomena.

Prilažemo link na stranicu Ministarstva financije gdje su obrasci i upute za popunjavanje.

Besplatne edukacije vrši HGK. Možete pročitati više i prijaviti se na linku: https://www.hgk.hr/hgk-i-ured-za-sprjecavanje-pranja-novca-educiraju-o-upisu-u-registar-stvarnih-vlasnika