Vlada Repubike Hrvatske je najavila novi krug poreznih reformi kojima bi se smanjio porezni teret. Predlažu se sljedeće izmjene:

Zakon o porezu na dohodak:

 • Smanjenje porezne stope na najviši razred s 36 posto na 30 posto
 • Smanjenje porezne stope na niži razred s 24 posto na 20 posto
 • s 12 na 10 posto stopa koja se primjenjuje pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti (kao što su npr. iznajmljivači stanova ili apartmana).
 • definira i naknada za starije osobe koja se uvodi s početkom iduće godine i iznosit će 800 kuna mjesečno. Na tu naknadu se neće plaćati porez na dohodak, a ona se ne uzima u obzir niti pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove.
 • u slučaju kada se utvrdi nesrazmjer dohotka i imovinem, predviđa se povećanje te kaznene stope sa sadašnjih 54 na 60 posto. Trenutno je na snazi odredba koja kaže – najviša stopa uvećano za 50 posto, a sada taj koeficijent s 50 posto dižemo na 100 posto
 • predviđeno je da se uvede obveza javnim bilježnicima da Poreznoj upravi dostave ovjerene ugovore o najmovima i zakupima
 • proširila bi se i mogućnost isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica koje poslodavci daju radnicima, članovima uprave i fizičkim ili drugim povezanim osobama, a koje se koriste kao način nagrađivanja i zadržavanja radnika
 • predlaže se ukidanje proširenja oporezivanja godišnjom stopom od 24 posto poreznih obveznika koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka

Zakon o porezu na dobit:

 • stopa poreza na dobit za poduzetnike s godišnjim prihodom do 7,5 milijuna kuna bi se smanjila s 12 na 10 posto
 • stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti, inozemnim osobama koje nisu fizičke bi se smanjila s 12 na 10 posto, jer se i izmjenama zakona o porezu na dohodak regulira smanjenje stope za dohodak od kapitala ostvaren po osnovi dividende i udjela u dobiti s 12 na 10 posto.
 • Predlaže se i smanjenje stope poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnici, zabavljači, sportaši i sl.) s 15 posto na 10 posto
 • Predloženo je da se kao porezno priznati rashod kreditne institucije prizna iznos otpisa potraživanja, od nepovezane fizičke ili pravne osobe po osnovi odobrenih kreditnih plasmana čija je vrijednost usklađena u skladu s posebnim propisima Hrvatske narodne banke.
 • Izmjene Zakona o porezu na dobit predviđaju i da porezni obveznik obavi usklađenje (kompenzacijska prilagodba) transfernih cijena prije predaje porezne prijave

Zakon o porezu na dodanu vrijednost:

 • Predlaže se usklađivanje s direktivama EU kojima bi se ukinulo oslobođenje od plaćanja PDV-a za uvoz roba male vrijednosti (do 22 EUR) iz trećih zemalja – stupilo bi na snagu 01.07.2021.
 • prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećava sa sadašnjih 7,5 na 15 milijuna kuna
 • strani porezni obveznici će plaćati hrvatski PDV kada ukupna vrijednost prodaje dobara na daljinu te telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga prijeđe prag od 10.000 eura i obrnuto, hrvatski porezni obveznici će plaćati PDV neke druge članice kada vrijednost navedenih isporuka prijeđe prag od 77.000 kuna.

Zakon o fiskalizaciji:

 • zakon o fiskalizaciji više neće regulirati blagajnički maksimum nego će ga propisati ministar financija pravilnikom prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika
 • podsjeća se da od 1.1. na svakom fiskaliziranom računu mora biti QR kod