U Narodnim Novinama 119/2020 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće za 2021 kojom se minimalna plaća propisuje u iznosu 4.250,00 kn.

Zakon o doprinosima čl.21 definira najnižu mjesečnu osnovicu za doprinose direktora kao umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,65.

U Narodnim novinama br. 118/2020 objavljena je prosječna mjesečna bruto plaća za razdoblje siječanj-kolovoz u iznosu 9.181,00 kn.

Prema tome, nova bruto minimalna plaća direktora će iznositi 5.967,65 kn.

Važno je napomenuti da u slučaju ako direktor nema bruto plaću u visini minimalne direktorske plaće, na kraju godine će mu porezna uprava obračunati razliku doprinosa koje bi trebao platiti do iznosa koje bi platio prema minimalnoj mjesečnoj osnovici. Ova razlika je direktorov privatni trošak, ne trošak poduzeća.