Zakon o doprinosima čl.21 definira najnižu mjesečnu osnovicu za doprinose direktora kao umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,65.

U Narodnim novinama br. 104/2019 objavljena je prosječna mjesečna bruto plaća za razdoblje siječanj-kolovoz u iznosu 8.742,00 kn.

Prema tome, nova bruto minimalna plaća direktora će iznositi 5.682,30 kn.

Ako direktor nije zaposlen na puno radno vrijeme, bruto plaća se računa u proporcionalnom iznosu.

Važno je napomenuti da u slučaju ako direktor nema bruto plaću u visini minimalne direktorske plaće, na kraju godine će mu porezna uprava obračunati razliku doprinosa koje bi trebao platiti do iznosa koje bi platio prema minimalnoj mjesečnoj osnovici. Ova razlika je direktorov privatni trošak, ne trošak poduzeća.

Nova minimalna plaća se obračunava za siječanj 2020 i, u većini slučajeva, isplaćuje u veljači.