*sukladno zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, Nar.nov., br. 57/22.

Hrvatska se priprema za zamjenu kune eurom kroz slijedeća ključna razdoblja;

 • pripremno razdoblje
 • razdoblje dvojnog optjecaja
 • razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja

Trenutno se čeka odluka Vijeća Europske unije da donese odluku da Hrvatska uvodi euro te definira fiksni tečaj konverzije.

Tek nakon toga RH će objaviti datum konačnog uvođenja eura kao i fiksni konverzijski tečaj.

Preliminiran konverzijski tečaj preračunavanja eura u kune: 1 euro = 7,53450 kn, a planiran datum uvođenja eura 01.01.2023.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN br. 57/22) kroz sva razdoblja od ključne važnosti je pridržavati se načela propisanih Zakonom kako slijedi;

 • načelo zaštite potrošača (npr. cijene u razdoblju dvojnog iskazivanja moraju transparentno biti iskazane, sve promjene ne smiju ići na štetu potrošača..)
 • načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena (npr. neopravdano je povećavati cijene zbog iskazivanja “okruglih iznosa” u eurima) Tako cijena 140,00 kn podijeljena sa fiksnim tečajem eura iznosi 18,58 eura, a ne primjerice 20,00 eura.
 • načelo neprekidnosti pravnih instrumenata (uvođenje eura kao službene valute ne određuje ni ne uvjetuje prestanak važenja ugovora o radu ili ugovora sa bankama, ugovori o osiguranju itd.)
 • načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
 • načelo transparentnosti i informiranosti (informacije predočene potrošačima ili trećim osobama moraju biti jasne i točne)

U pripremnom razdoblju počinje obveza dvojnog iskazivanja, točnije 05.09.2022. te završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura.

Što se praktičnog dijela tiče, u pripremnoj fazi dvojnog iskazivanja, važno je naglasiti da će se preračunavanje kuna u eure izračunavati pomoću fiksnog tečaja konverzije koji ima 5 decimala, dok će konačan rezultat biti potrebno zaokružiti na 2 decimale.

Npr. Iznos u kunama : 7.223,16 kn

preračunavanje ako je fiksni tečaj 1 euro = 7,53450 kn

7.223,16 kn : 7,53450 = 958,678081 = 958,68 eura

Razdoblje dvojnog optjecaja započinje datumom uvođenja eura i traje dva tjedna. Dvojni optjecaj je slučaj gdje se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja.

U praksi to znači da će građani u tom razdoblju moći plaćati na prodajnim mjestima gotovim novcem kuna i eura. Trgovci će pak biti dužni ostatak novaca, u oba slučaja, isplaćivati u eurima.

Razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja je razdoblje u kojem će se kao zakonsko sredstvo plaćanja koristiti isključivo euri.

GDJE, KADA I KAKO ZAMIJENITI KUNE ZA EURE?

Zamjena gotovog novca kune prema fiksnom tečaju konverzije bit će moguća tek od datuma uvođenja EUR-a.

Prije datuma uvođenja eura u Republici Hrvatskoj moguće je gotov novac kune položiti na račune u bankama te će se s datumom uvođenja eura depozit u kuni automatski preračunati u depozit u euru prema fiksnom tečaju konverzije.

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura prema fiksnom tečaju konverzije bit će moguća u poslovnicama banaka, Fine, HP-Hrvatske pošte d.d. i Hrvatske narodne banke.

Banke, Fina i HP-Hrvatska pošta d.d. će u prvih 12 mjeseci od datuma uvođenja eura mijenjati gotov novac kune za gotov novac eura bez naknade. Međutim, postojat će ograničenje u smislu broja novčanica / kovanica, tako da će biti moguće zaračunavanje naknade ako se odjednom mijenja više od 100 novčanica ili 100 kovanica u jednoj transakciji.

Nakon isteka prvih 12 mjeseci od datuma uvođenja eura, gotov novac kune će se moći i dalje bez naknade zamijeniti u Hrvatskoj narodnoj banci, izuzev kovanica kune za euro čija će zamjena biti moguća do isteka tri godine od datuma uvođenja eura.

POTREBNI KORACI ZA USPJEŠNU PRIPREMU PODUZETNIKA NA ZAMJENU KUNE EUROM

 1. prilagodba računovodstvenog i financijskog upravljanja
 2. prilagodba informacijskih sustava
 3. upravljanje gotovim novcem
 4. informiranje i osposobljavanje radnika